Ouderwets taalgebruik

Ouderwets taalgebruik

Als je in je correspondentie modern, fris, duidelijk en bondig wilt overkomen, kies dan voor moderne woorden. Zinnen als:

  • Naar aanleiding van uw advertentie solliciteer ik op de functie van secretaresse.
  • Hopende en vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,
  • Tevens ontvangt u de jaarrekening alsmede de balans.
  • Mijn inziens zijn ouderwetse woorden gewoon ouderwets.

zijn niet meer van deze tijd. Gebruik de moderne variant. Uiteindelijk willen we toch allemaal met onze tijd meegaan?

Vind je het lastig moderne woorden te gebruiken of weet je niet zo goed welke woorden ouderwets zijn? Ik help je een stuk op weg. In de volgende lijst vind je veel voorkomende ouderwetse woorden met daarbij de moderne variant. Veel succes.

Ouderwets of formeel Moderner alternatief
aangaande over
aanstonds dadelijk, gauw, binnenkort
aanvang nemen beginnen, van start gaan, starten
aanwenden gebruiken
abusievelijk bij vergissing
achten vinden
ad
(een bedrag ad € 50,-)
van
(een bedrag van € 50,-)
additioneel aanvullend, extra
aldus zo
alsdan dan, in dat geval, op dat moment
alsmede en (ook), evenals
alsook net als, en (ook), of (ook)
alstoen destijds, in die tijd, toen
alvorens voordat

anderszins op een andere manier, anders
behoeven moeten, hoeven, nodig hebben
behoren moeten, horen
behoudens behalve, met uitzondering van
benevens behalve, naast, en ook, net als, evenals, met daarbij
beogen bedoelen
bescheiden papieren
bestendigen voortzetten
betreffende over
bezigen gebruiken
bij schrijven van 1 maart in een brief van 1 maart
bijgevolg dus, daardoor
blijkens gezien, zoals blijkt uit
c.q. meestal te vervangen door en of of
conflicteren botsen, strijden
conform in overeenstemming met, zoals, volgens
constitueren instellen (van een commissie, werkgroep)
daar aangezien, omdat
daarenboven bovendien, behalve dat, daarbij, verder
degeen degene
der van de
derhalve daarom, om die reden, dan ook, dus
desgevraagd daarnaar gevraagd
dezerzijds van mijn/onze kant
dienen te moeten
dientengevolge daardoor
discrepantie verschil, tegenstrijdigheid
doch maar
doen toekomen toezenden, toesturen
eerst dan pas dan
enkel alleen (maar)
entameren beginnen, in gang zetten
evenmin ook niet
evenwel echter, maar…, toch
evenzeer ook
evident duidelijk
exceptioneel uitzonderlijk
excessief buitensporig
fluctueren schommelen
gaarne graag
geenszins niet, zeker niet
gegrond op gebaseerd op
gelieve wilt u
gelukken lukken
genoegzaam voldoende
geraken raken
geschieden gebeuren
heden nu, vandaag
hetgeen wat
hetwelk dat, wat
hier te lande in ons land
hieromtrent hierover
hiertoe hiervoor
hogergenoemde bovengenoemde
hoofde, uit dien om die reden, daarom
impliceren inhouden, betekenen
in beginsel in principe, in de eerste plaats
in casu in dit geval
in duplo in tweevoud
in het navolgende hierna, hieronder
indien als, wanneer
ingeval als, wanneer
inwilligen toestaan, toestemming geven
inzake over
jegens tegenover
laatstelijk onlangs
mede ook, onder andere
met referte aan verwijzend naar
middelen geld
middels door
mits als, op voorwaarde dat
mitsdien daarom, daardoor
moge mag, kan
nadien daarna, vervolgens, later
nevenstaande hiernaast, onderstaande
niettegenstaande desondanks, hoezeer (ook), hoewel, ondanks
nimmer nooit
nochtans echter, toch
nopen (tot) dwingen (tot), noodzakelijk maken
ofschoon hoewel, al
omtrent over
onder invloed van door
onderhavig deze, dit, die, dat
ontberen eraan ontbreken, niet hebben
onthouden niet geven, niet toekennen
onverwijld onmiddellijk, direct
opteren voor kiezen voor, de voorkeur geven aan
overigens verder, daarnaast (nog)
percent procent
pogen proberen
primair in de eerste plaats
recentelijk onlangs, kortgeleden
reeds al
refereren aan verwijzen naar
restitutie teruggave
schoon hoewel, al
sedert sinds
stellen verklaren, meedelen
stringent strak, streng
substantieel belangrijk
te (Enkhuizen) in (Enkhuizen)
te dezen hier, hierin, hierbij, in dit geval, in dit opzicht
ten behoeve van voor, bestemd voor, gericht aan
ten bewijze van als bewijs van
ten gevolge van als gevolg van, door
ten tijde van toen, op het moment van
ten uitvoer brengen uitvoeren
teneinde om
terstond meteen, direct, onmiddellijk
ter zake van in, als het gaat om
tevens bovendien, ook
thans nu, op dit moment
trachten proberen
uit anderen hoofde om een andere reden
uit hoofde van door, op grond van
ultimo (april) eind (maart)
urgent dringend
uwerzijds van u, door u
vergewissen zekerheid moeten hebben over, zeker moeten weten dat
vermogen kunnen, in staat zijn
vooraleer voordat
voorhanden zijn beschikbaar zijn
voorheen vroeger, eerder
voormeld hierboven vermeld
voornoemde werkzaamheden de eerdergenoemde werkzaamheden, deze werkzaamheden
voorshands voorlopig, nu
vorenstaande hiervoor genoemde, deze, voorgaande, vorige
vrezen voor bang zijn voor
wederom weer, opnieuw
welke (de brief welke,) die, dat
wijze manier
zich verstaan met overleggen met
zijdens van de kant van, door
zulks dit, dat, zoiets